วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557
จัดอันดับ 5 อาชีพที่เด็กๆ ใฝ่ฝันของเด็กไทย คือ 1. แพทย์ 2. วิศวกร 3. ตำรวจ 4. นักธุรกิจ 5. ครู ผลสำรวจในฝันของเด็กๆ สรุปได้ว่าอาชีพที่เด็กๆ ให้ความสนใจมากที่สุด คือ แพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับ แพทย์คือ 1 ใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในขณะนี้ประเทศสมาชิก
ดังนั้นก่อนที่จะกา้วเข้าสู่อาเซี่ยนเราลองมาดผูลการสํารวจอาชีพในฝันของเด็กๆ ในไทยและในประเทศอาเซียนกันก่อน เด็กๆ อยากจะประกอบอาชีพอะไร ซึ่งผลการสํารวจ “อาชีพในฝัน”
ของเด็กในวัย 7-14 ปี ใน 4 ประเทศอาเซียน โดยอเด็ดโก ้(Adecco) พบวา่

5 อาชีพในฝันของเด็กสิงคโปร์ คือ 1. เจ้านาย 2. ครู 3. ซุปเปอร์ฮีโร่ 4. แพทย์ 5. สัตวแพทย์ / ประธานบริษัท / ตำรวจ

5 อาชีพในฝันของเด็กมาเลเซีย คือ 1. แพทย์ 2. ครู 3. นักธุรกิจ 4. ตำรวจ  5. ศิลปิน

5 อาชีพในฝันของเด็กเวียดนาม คือ 1. แพทย์ 2. ครู 3. นักธุรกิจ 4. ศิลปิน 5. ตำรวจ และ นักวิทยาศาสตร์

เป็นที่น่าสนใจว่า เด็กเกือบทุกชาติให้ความสนใจกับอาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก และอาชีพแพทย์คือ 1 ใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในขณะนี้ประเทศสมาชิกขอบคุณแหล่งภาพ : https://www.adecco.co.th/adecco-news-detail.aspx?id=1200&c=1

ดังนั้นการได้ทราบว่า “พลเมืองอาเซียน รุ่นใหม่” กาลังมุ่งหน้าตั้งเข็มทิศอนาคตของตัวเองกันไว้อย่างไร แล้วคนรุ่นใหม่ในอาเซียนสนใจฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การทามาหาเลี้ยงชีพในเรื่องใด จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะเมื่ออาเซียนคือตลาดและฐานผลิต เดียวกัน เคลื่อนย้ายทุน สินค้า แรงงานมีฝีมืออย่างเสรีไปมาระหว่างกัน โอกาสของคนไทย รุ่นใหม่ในการออกไปทางานในประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมมีพอๆ กับคนในประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ความต่างคือทักษะทางอาชีพและความคล่องตัว ยืดหยุ่นที่แต่ละคนจะเปิดรับและฝึกฝนได้มากแค่ไหน หากจะดูอนาคตอาเซียน อาจต้องเริ่มพินิจที่ทัศนคติของเยาวชนอาเซียนกันก่อนว่า พวกเขาหรือเธอมีเป้าหมายใดในชีวิต


นอกจากนี้ในรายงานการวิเคราะห์ตลาดการศึกษา โดยบริติช เคาน์ซิล ยังระบุว่า ตลาดการศึกษาในอาเซียนกาลังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในเวียดนาม คนรุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นกว่า 139% ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่รัฐบาลเวียดนามก็ให้ความสาคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาระดับสูงแก่เยาวชน ในประเทศเป็นภารกิจหลัก เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิถีทาง บริหารความมั่งคั่งยุคใหม่ โดยสาขาวิชาที่มีผู้ต้องการศึกษามากที่สุด ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์นับว่าเป็นสาขาที่มี ชาวเวียดนามรุ่นใหม่สนใจเรียนจำนวนมาก

ขณะที่รายงานของบริติช เคาน์ซิลในฟิลิปปินส์ซึ่งจัดทาเมื่อปี 2553 ระบุว่า นักศึกษาฟิลิปปินส์สนใจเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ตามมาด้วยสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจ การตลาด ส่วนสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกาลังอยู่ในความสนใจที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี แพทย์ก็ยังเป็นอันดับ 1 ของทุกๆสายอาชีพ และเป็นอาชีพที่ผู้คนสนใจอยากส่งลูกหลานเรียน  และโอกาสของคนไทยรุ่นใหม่ในการออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมมีพอๆ กับคนในประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาทางานในประเทศไทย แต่ความต่างคือทักษะทางอาชีพและความคล่องตัว ยืดหยุ่นที่แต่ละคนจะเปิดรับและฝึกฝนได้มากแค่ไหน

แหลง่อ้างอิง
http://www.adecco.com.vn
http://www.adecco.com.my
https://www.adecco.co.th
https://www.adecco.co.sg

จาก :
ประชาชาตธิุรกจิ
http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?p0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น