วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557


ข่าวรับสมัครงาน ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม [industry] ประจำปี 2557: หากใครสนใจทำงานกับหน่วยงานราชการ สวัสดิการดี รีบสมัครด่วน ใกล้จะหมดเขตแล้ว รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เท่านั้น

งานราชการ,งานเอกชน,งานประจำ,งานทั่วไปคลิ๊กรายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมายจัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อี่นที่เกี่ยวข้อง

สังกัด:  กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง
สิทธิประโยชน์:  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

คุณสมบัติผู้สมัคร
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม http://www.industry.go.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น