วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557


รับสมัครอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม : งานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากท่านใดสนใจสมัครผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.lc.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2557รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการสอนในรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่หลักสูตรเปิดการเรียนการสอน การให้คำแนะนำและควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาในหลักสูตรฯ ดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสริมหลักสูตร และการช่วยงานการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหมาะสม และผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานอื่นใด
  ๒. มีประสบการณ์การสอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และเคยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ หรือการวิจัยที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ 
   ๓. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศจีนและอินเดียในมิติต่างๆ อาทิ อิทธิพลของรัฐชาติในยุคหลังอาณานิคม มิติทางด้านนโยบาย สิทธิทางวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
  ๔. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ในระดับดีมาก

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท
มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.lc.mahidol.ac.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น