วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558


กระทรวงยุติธรรม สำนักปลัดเปิดรับสมัครสอบ หลายอัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 รับจำนวน 52 อัตรา ทำงาน อาชีพ มั่นคงที่เว็บไซต์http://moj.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 52 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 52 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
1.ตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง)
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนิติกร (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด)
จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเงินและการธนาคารหรือทางบัญชี

4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด)
จำนวน 19 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเงินและการธนาคารหรือทางบัญชี

5.ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารับศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางการบริหารงานยุติธรรม หรือทางกระบวนการยุติธรรมหรือทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

6.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์หรือทางสื่อสารมวลชน

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเติอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

8.ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

9.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10.ตำแหน่งนายช่างโยธา (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ

11.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเขียนแบบ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาาขาวิชาโยธา

12.ตำแหน่งเจ้าหน้าการคลัง (ส่วนกลาง)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางบัญชี ทางพาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการเงินและการธนาคาร ทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์http://moj.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

1 ความคิดเห็น:

  1. แบ่งเวลามาสร้างรายได้เสริม คลิก!!!!https://docs.google.com/forms/d/1cStGyRwdBMLS4k5DaRKcb5xdI45KN9ttFe8cGz1h2Nk/viewform?usp=send_form

    ตอบลบ