วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559


ประกาศรับสมัครพนักงาน จาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง หากใครสนใจร่วมงานโปรดติดต่อสมัครงานได้โดยตรง ทางแอดมินเป็นเพียงผู้นำข้อมูลการรับสมัครงานจาก www.jobsdb.com มาช่วยเผยแพร่เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

Residential Manager


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ   - บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    - บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   - บริษัท พิวรรธนา จำกัด    - บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด   - ฯลฯ  บริษัททีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งรวมถึงการเป็นผู้ริเริ่มและนำแนวคิดใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อสังคมที่ดีในวันนี้และวันหน้า และในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งที่จะรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยการจัดสวัสดิการที่เพียบพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา ดังนี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่มีผลงานอันโดดเด่น ทั้งด้านงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคาร บริหารงานขาย บริการที่ปรึกษาการลงทุน บริการตรวจสอบอาคาร บริการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
บริษัทมีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการเป็นผู้ริเริ่มและนำแนวคิดใหม่ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อสังคมที่ดีในวันนี้และวันหน้า และในการรักษามาตรฐาน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งที่จะรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยการจัดสวัสดิการที่เพียบพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา ดังนี้


Residential Manager

Job Description      
 • วางแผน ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแผนงาน ควบคุม และบริหารจัดการกระบวนการด้านการรับมอบ-ส่งมอบโครงการที่รับบริหาร  
 • กำหนดแผนงาน  และงบประมาณประจำปีของโครงการ  ก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 2 เดือน   
 • วางแผน ควบคุม ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง และ Supplier  ให้เป็นไปตามขอบเขตสัญญาว่าจ้าง 
 • วางแผน ดำเนินการตามกระบวนการด้านเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ หรือ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด  
 • ควบคุม และบริหารจัดการโครงการ สถานที่ ให้เป็นไปตามขอบเขตสัญญาการว่าจ้าง  
 • ควบคุม ติดตาม จัดเก็บค่าใช้จ่าย และรายงานผลสถานะทางการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด  
 • ควบคุม ติดตาม การตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมประจำวัน  
 • ตรวจสอบอาคารสถานที่ และบันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน  
 • ดูแลการรับเรื่องการแจ้งงานบริการ งานนำเสนอปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด  
 • ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการตามนโยบายและระยะเวลาที่กำหนด  
 • วางแผน  ประสานงาน และดำเนินการประชุม ผู้ว่าจ้าง / กรรมการ / Supplier และทีมงานให้เป็นไปตามกำหนด และได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
 • จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำสัปดาห์ หรือ รายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามนโยบายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
 • ดูแล จัดการ การทำประชาสัมพันธ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการโครงการ  
 • ควบคุม จัดการให้เกิดการปฏิบัติงานตามระบบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

Qulification
 • เพศหญิง อายุ 40 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร หรือ Set up โรงแรม อย่างน้อย 15 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน และ เขียนได้ในระดับดีมาก
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากผ่านงานด้านโรงแรม Pre-opening Team หรือวางระบบในส่วนงาน FO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ใบสมัครงานจะถูกส่งตรงไปยัง
Sansiri Public Company Limited
ประเภทธุรกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทงานงานอสังหาริมทรัพย์ > งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ทำงานวัฒนา 
เงินเดือนช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา 
ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา
สวัสดิการ
 •  ประกันชีวิต
 •  เงินโบนัสตามผลงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น