วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557
งานราชการ ปีงบประมาณ 2557 : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับข้าราชการชั่วคราวประจำสำนักงาน หน่วยงานด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำงานราชการ แบบงานอัตราจ้างชั่วคราว สมัครงานได้ด้วยตนเองระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ,งานพาร์ทไทม์,งานชั่วคราว,งานอื่น คลิ๊กที่นี่
รายละเอียดงาน

  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  ๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  ๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
  ๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง:  ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สิทธิประโยชน์:  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

คุณสมบัติผู้สมัคร

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ รหัสกลุ่มวิชา รหัสกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๔ รหัสกลุ่มวิชาเชื่อมโลหะ ๒๐๓ รหัสกลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง ๒๐๔ รหัสกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐๕ รหัสกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ๓๐๑
  ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภา และออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเท่านั้น
  ๓. มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานในสำนักงาน 

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
เลขที่ 142 หมู่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง http://www.sbr.ac.th/


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น